OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko:

ADMINISTRATORA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Wymagania:

 1. Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 2. Znajomość Prawa spółdzielczego i budowlanego,
 3. Wykształcenie minimum średnie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub techniczne, budowlane
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 5. Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
 6. Znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
 7. Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub uprawnień
  budowlanych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
 3. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie
  pracy na danym stanowisku (wysokości).
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione
  umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 926, ze zm.)

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Administratora Zasobów Mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim„ – nie otwierać,

 • bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 16 (w dni robocze w godz. pracy SM),
 • pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres,
 • pocztą elektroniczną na adres: smsepolnokraj@zis.com.pl w terminie do dnia 20 września 2017 r.