Wynik wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. na nową kadencję 2017-2020 przedstawia się następująco:

 1. Goldiszewicz Irena – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 2. Jasiek Teresa – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 3. Lorbiecka Bożena – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 4. Mrozińska Anna – osiedle mieszkaniowe Sośno
 5. Musiał Maria – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 6. Starzecki Roman – osiedle mieszkaniowe Więcbork
 7. Sulowski Zbigniew – osiedle mieszkaniowe Więcbork
 8. Wedmann Marek – osiedle mieszkaniowe Kamień Kraj.
 9. Wierzchucki Krzysztof – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. działający na podstawie § 30 ust.1 oraz § 27 ust. 3 i 4 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Pana/nią, iż Uchwałą nr 4/2018 z dnia 29.03.2018 roku Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na pięć części, a Uchwałą nr 2/2018 z  dnia 29.03.2018 roku Zarząd ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

 1.  w dniu 24.04.2018 roku o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. część I-sza Walnego Zgromadzenia obejmuje członków posiadających prawa do lokali na osiedlu J. Słowackiego bloki od nr 1 do nr 10.
 2. w dniu 25.04.2018 roku o godz. 17:00 w Sali Domu Kultury w Sośnie II -ga część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Al. Jana Pawła II bloki nr 10, 12 i 14
 3. w dniu 26.04.2018 roku o godz. 17:00 w  Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. część III-cia Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu J. Słowackiego bloki od nr 11 do nr 19, ul. Bajkowa 4 i ul. Wysoka 8 i 10.
 4. w dniu 27.04.2018 o godz. 17:00 w Sali Restauracji, Plac Odrodzenia 22 w Kamieniu Kraj. część IV Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Sienkiewicza bloki nr 7,9 i 11
 5. w dniu 30.04.2018 roku o godz. 17:00 w Sali Straży Pożarnej w Więcborku część V Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu BoWiD bloki od nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 oraz ul. WP bud. nr 4 i 6

Porządek obrad dla każdej części Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej b/wnioskowej.
 5. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni
 6.  Sprawozdania:
  1. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
  2. z działalności Zarządu za rok 2017.
  3. finansowe za rok 2017.
  4. dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2017.
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
  4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017.
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2018 r.
  7. zmiana statutu.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej części Walnego Zgromadzenia.
 11. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Informacje na temat dokumentacji. Z dokumentami wymienionymi w porządku obrad (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, projekty uchwał, protokół z ostatniego WZ oraz wyciąg ze statutu w części dot. Walnego Zgromadzenia będzie można zapoznać się w siedzibach administracji osiedli od 10 kwietnia 2018 roku.
 2. Informacje na temat zgłaszania projektów uchwał. Członek ma prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad w terminie do 09.04.2018 roku włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków (§ 32 ust. 2 statutu). Formularze projektów uchwał dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

Uwaga: mandaty członkom Spółdzielni (lub pełnomocnikom) przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia ( zgodnie z podziałem wynikającym z powyższego zawiadomienia) będą wydawane po okazaniu dowodu tożsamości.