Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. działający na podstawie § 26 ust.1 oraz § 23 ust.3 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Pana/nią, iż Uchwałą nr 4/2019 z dnia 28.02.2019 roku Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na pięć części a Uchwałą nr 5 /2019 z dnia 04.03.2019 roku Zarząd ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

1) w dniu 11.04.2019 roku o godz. 17°° w sali Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. część pierwsza Walnego Zgromadzenia obejmuje członków posiadających prawa do lokali na osiedlu J. Słowackiego bloki od nr 1 do nr 10.

2) w dniu 12.04.2019 roku o godz. 17°° w sali Domu Kultury w Kamieniu Kraj. część druga Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu ul. Sienkiewicza bloki 7, 9 i 11.

3) w dniu 15.04.2019 roku o godz. 17°° w sali Domu Kultury w Sośnie  część trzecia Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Aleja Jana Pawła II bloki 10, 12 i 14.

4) w dniu 16.04.2019 roku o godz. 17°° w sali Straży Pożarnej w Więcborku część czwarta Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu B o W i D bloki 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i ul. Wojska Polskiego bloki 4 i 6.

5) w dniu 17.04.2019 o godz. 17°° w sali Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. część piąta Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu J. Słowackiego bloki od 11 do 19, ul. Bajkowa 4 i ul. Wysoka 8 i 10.

Porządek obrad dla każdej części Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji: a/mandatowo-skrutacyjnej b/wnioskowej.

5. Odczytanie pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni

6. Sprawozdania:

a/ z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

b/ przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych

c/ z działalności Zarządu za rok 2018.

d/ finansowe za rok 2018.

f/ dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

b/przyjęcia wniosku wynikającego z przeprowadzonej lustracji z działalności SM do aaaa realizacji.

c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018.

d/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

e/ podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

f/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018.

g/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r.

9. Dyskusja.

10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej części Walnego Zgromadzenia.

11. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

  1. Informacje na temat dokumentacji.

Z dokumentami wymienionymi w porządku obrad (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej , sprawozdanie finansowe, projekty uchwał, protokół z ostatniego WZ
oraz wyciąg ze statutu w części dot. Walnego Zgromadzenia będzie można zapoznać się
w siedzibach administracji osiedli od 27 marca 2019 roku.

  1. Informacje na temat zgłaszania projektów uchwał.

Członek ma prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad w terminie do 26.03.2019 roku włącznie.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków (§ 28 ust. 2 statutu). Formularze projektów uchwał dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

Uwaga: mandaty członkom Spółdzielni (lub pełnomocnikom) przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia ( zgodnie z podziałem wynikającym z powyższego zawiadomienia) będą wydawane po okazaniu dowodu tożsamości.