Wynik wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. na nową kadencję 2017-2020 przedstawia się następująco:

 1. Goldiszewicz Irena – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 2. Jasiek Teresa – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 3. Lorbiecka Bożena – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 4. Mrozińska Anna – osiedle mieszkaniowe Sośno
 5. Musiał Maria – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.
 6. Starzecki Roman – osiedle mieszkaniowe Więcbork
 7. Sulowski Zbigniew – osiedle mieszkaniowe Więcbork
 8. Wedmann Marek – osiedle mieszkaniowe Kamień Kraj.
 9. Wierzchucki Krzysztof – osiedle mieszkaniowe Sępólno Kraj.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Kraj. działający na podstawie § 30 ust.1 oraz § 27 ust. 3 i 4 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Pana/nią, iż Uchwałą nr 3/2017 z dnia 20.04.2017 roku Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na pięć części i określiła ilość mandatów przypadających poszczególnym osiedlom, a Uchwałą nr 28/2017 Z dnia 12.04.2017 roku Zarząd ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

 1.  w dniu 19.06.2017 roku o godz. 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. część I-sza Walnego Zgromadzenia obejmuje członków posiadających prawa do lokali na osiedlu J. Słowackiego bloki od nr 1 do nr 10.
 2. w dniu 20.06.2017 roku o godz. 17:00 w Sali Domu Kultury w Kamieniu Kraj. II część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Sienkiewicza bloki nr 7, 9 i 11.
 3. w dniu 21.06.2017 roku o godz. 17:00 w Sali Domu Kultury w Sośnie część III-cia Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Al. Jana Pawła II bloki nr 10, 12 i 14
 4. w dniu 22.06.2017 o godz. 17:00 w Sali Straży Pożarnej w Więcborku część IV Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu BoWiD bloki od nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 oraz ul. I Armii WP bud. nr 4 i 6
 5. w dniu 26.06.2017 roku o godz. 17:00 w sali Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. część V Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu J. Słowackiego bloki od nr 11 do nr 19, ul. Bajkowa 4 i ul. Wysoka 8 i 10.

Porządek obrad dla każdej części Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej b/wnioskowej.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
  2. z działalności Zarządu za rok 2016.
  3. finansowe za rok 2016.
  4. dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016.
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
  4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016.
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2016.
  6. podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2017 r.
 8. Wybory Rady Nadzorczej.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyników wyborów Rady Nadzorczej.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej części Walnego Zgromadzenia.
 12. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Informacje na temat dokumentacji. Z dokumentami wymienionymi w porządku obrad (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, projekty uchwał, protokół z ostatniego WZ oraz wyciąg ze statutu w części dot. Walnego Zgromadzenia będzie można zapoznać się w siedzibach administracji osiedli od 01 czerwca 2017 roku.
 2. Informacje na temat zgłaszania projektów uchwał. Członek ma prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad w terminie do 02.06.2017 roku włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków (§ 32 ust. 2 statutu). Formularze projektów uchwał dostępne są w siedzibie Spółdzielni.
 3. Informacje na temat zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Członek ma prawo zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej w terminie do 02.06.2017 roku (włącznie i decyduje data stempla SM). Kandydatura musi być poparta przez co najmniej 10 członków – § 42 ust.6 statutu).

Uwaga: mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia ( zgodnie z podziałem wynikającym z powyższego zawiadomienia) będą wydawane po okazaniu dowodu tożsamości.

Uzupełniony porządek obrad dla każdej części Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej.
  2. wnioskowej.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.
  2. z działalności Zarządu za rok 2016.
  3. finansowe za rok 2016.
  4. dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
  2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016.
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
  4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016.
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2016.
  6. podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2017 r.
  7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 47, § 52 oraz § 54 statutu
  8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 statutu
 8. Wybory Rady Nadzorczej.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyników wyborów Rady Nadzorczej.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej części Walnego Zgromadzenia.
 12. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia.