O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim

ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – rachunkowość, ekonomia, finanse.

2. Staż pracy – minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości.

3. Znajomość przepisów podatkowych ( CIT,VAT,PIT) oraz ustawy o rachunkowości, obszerna wiedza z zakresu księgowości.

4. Znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , własności lokali oraz innych z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

doświadczenie w pracy z programami księgowymi.

6. Samodzielność, dokładność, zdecydowanie i efektywność w działaniu.

7. Umiejętność analitycznego myślenia, logicznej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Wymagane dokumenty

  1. List motywacyjny ,CV.
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
  3. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
  4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na danym stanowisku .
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe ( uwaga : kandydat wybrany do pracy, zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności, wystawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, przed podjęciem pracy w SM)
  6. Oświadczenie o znajomości przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości.
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 922 )

Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim„ – nie otwierać,

– bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 16 ( w dni robocze w godz. pracy SM),

– pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres,

– pocztą elektroniczną na adres : smsepolnokraj@zis.com.pl

w terminie do dnia 19 marca 2018 r.