Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim

Osiedla mieszkaniowe w Kamieniu Krajeńskim, Sępólnie Krajeńskim, Sośnie i Więcborku – ul. T. Kościuszki 89-400 Sępólno Krajeńskie; tel: 52 388 38 17

Akty prawne

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim.

 

REGULAMIN

rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.)

w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim działając na podstawie zapisów obowiązującego Statutu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Poniższy regulamin rozliczania całkowitych kosztów dostawy energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim, opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących dokumentach :

 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( tj. Dz.U. z 2017 , poz. 220 z późniejszymi zmianami);

 2. Ustawa o Efektywności Energetycznej Dz.U. z 2016r., poz.231 ;

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836 );

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz.690);

 5. Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r. ( Dz.U. z 2018r., poz.376 z późniejszymi zmianami)

 6. Umowy zawartej z dostawcą ciepła z ciepłowni miejskiej ,

 7. Kodeks Cywilny,

 8. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim,

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

Odbiorca indywidualny – użytkownik, każda osoba korzystająca z lokalu ;

Taryfa – zbiór cen i opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców , w trybie określonym ustawą, ( zgodnie z Art. 3 ust. 17 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.) ;

Układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła ( zgodnie z §2 ust.16 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 .09.2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło) ;

Podzielnik kosztów ogrzewania – urządzenie, którego wskazania są podstawą do ustalania udziałów użytkownika lokalu w kosztach zużycia ciepła w nieruchomości.

Nieruchomość – budynek , zespół budynków lub obiekt, stanowiący zamknięty układ technologiczny dostaw ciepła, zasilany z jednego węzła cieplnego, do lokali indywidualnych; wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Powierzchnie wspólne nieruchomości – klatki schodowe, suszarnie, pralnie, wózkarnie, pomieszczenia techniczne itp.

Koszty stałe – suma kosztów niezależnych od ilości okresowo zużywanej energii centralnego ogrzewania w nieruchomości, obejmująca koszty stałych składników opłat dla dostawcy ciepła ( moc zamówiona, usługa przesyłowa, opłaty abonamentowe itp.) , ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytku oraz ogrzewania mieszkań przez przewody centralnego ogrzewania. Koszty stałe rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań.

Koszty zmienne – koszty zależne od ilości zużytej energii centralnego ogrzewania w nieruchomości, obejmujące koszty ogrzewania mieszkań przez grzejniki w mieszkaniach. Koszty zużycia rozliczane są proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania – w systemie opomiarowanym lub powierzchni użytkowych- w systemie nieopomiarowanym.

Okres rozliczeniowy – 12 miesięczny okres rozliczeniowy, ustalony przez Spółdzielnię , za który cyklicznie dokonuje się rozliczeń, polegających na porównaniu poniesionych przez nią kosztów związanych z zakupem lub wytworzeniem ciepła dla celów ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej oraz opłat pobranych od indywidualnych odbiorców w lokalach . Co do zasady okresem rozliczeniowym jest okres od 01 maja do 30 kwietnia roku następnego.

Rozliczenie indywidualne – podział kosztów energii cieplnej pomiędzy odbiorców indywidualnych, pobranej przez nieruchomość. Koszty te składają się z niżej wymienionych składników :

* opłata stała – koszt za zamówioną moc cieplną przypadającą na 1m² powierzchni w nieruchomości, który stanowi iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej [ w MW ] i ceny za zamówioną moc cieplną [ w zł/MW/rok ]. Opłata stała jest opłatą roczną , pobierana w 12 ratach miesięcznych. Opłata stała nie podlega rozliczeniu. Rozliczenie opłaty stałej może być dokonane tylko w przypadku zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego ceny w Taryfie ciepła.

* opłata zmienna- koszt pobranego ciepła przypadającej na 1 m², która stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła [w GJ] ustalony na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ceny ciepła [ w zł. /GJ]. Opłata zmienna, pobierana jest w każdym z miesiącu, w którym dostarczane jest ciepło lub/i podgrzewana woda wodociągowa. Opłata zmienna podlega rozliczeniu każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

* opłata za ciepłą wodę – koszt podgrzania 1 m³ wody wodociągowej.

§3

1. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem podziału na koszty stałe i koszty zmienne.

2. Koszty wytworzenia i dostawy ciepła są rozliczane odrębnie dla każdego budynku.

3. Wszystkie lokale znajdujące się w danej nieruchomości objęte są jednolitym systemem ogrzewania. Nie dopuszcza się indywidualnych sposobów ogrzewania, innych od systemu ogrzewania w całej nieruchomości.

3. Koszty dostawy ciepła pokrywane przez użytkowników lokali, rozłożone są równomiernie na cały okres rozliczeniowy, tj. 12 miesięcy.

4. Opłaty za dostawę ciepła do lokali są ustalane zaliczkowo. Odbiorcy indywidualni zobowiązani są do wnoszenia co miesiąc opłat za ciepło na podstawie ilości ciepła dostarczanego do budynku , obliczonej dla ostatniego okresu rozliczeniowego, wg .następujących stawek :

a) za wodę ciepłą ( w zł./m³) wg. stawki za podgrzanie 1m³ wody wodociągowej,

b) za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i usługowych tj. opłata stała zł/m² oraz opłata zmienna zł/m ²

z uwzględnieniem cen ciepła w opłacie kosztów stałych, tj. mocy zamówionej, usług przesyłowych oraz kosztów zmiennych zależnych od ilości dostarczonego ciepła do budynku.

5. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy, powodujące zmiany w wysokości kosztów, to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Decyzję o tej korekcie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

6. Zasady ustalania opłat za ciepło są zróżnicowane: a) dla lokali wyposażonych w urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania tj. (lokale posiadające wyparkowe
lub elektroniczne podzielniki kosztów), b) dla lokali nie posiadających takich urządzeń.

7. Koszty dostawy ciepła są rozliczane w okresach rocznych, liczonych od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego.

8. W budynkach, w których lokale nie są zaopatrzone w urządzenia mierzące lub dzielące koszty ciepła, stawkę opłat ustala się wg faktycznych kosztów dostawy ciepła potwierdzonych
w fakturach dostawcy, pomniejszonych o koszt ciepła potrzebnego do podgrzania ciepłej wody
i podzielony na ogólną ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej .

§ 4

Zasady rozliczeń kosztów ogrzewania dla budynków, w których zainstalowano podzielniki kosztów przedstawiają się w następujący sposób:

1. Na wniosek co najmniej 80% indywidualnych odbiorców danego budynku Spółdzielnia może dokonać zmiany istniejącego systemu rozliczeń kosztów zużycia c.o., z podzielników kosztów na rzecz rozliczania zużytej energii cieplnej w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej.

2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczeń w celu dokonywania montażu podzielników, odczytu wskazań, konserwacji, kontroli, naprawy i ich wymiany.

3. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do ochrony podzielników przed ich zniszczeniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania zobowiązany jest on do niezwłocznego zgłoszenia powyższych faktów w Administracji Spółdzielni. W przypadku uszkodzeń podzielników wszelkie koszty związane z jego usunięciem ponosi użytkownik.

4. Osoba dokonująca odczytów oraz czynności serwisowych i kontrolnych musi wylegitymować się dokumentem upoważniającym do prowadzenia w/w czynności, wydanym prze firmę rozliczającą lub spółdzielnię mieszkaniową. Osoba powyższa nie ma prawa do pobierania żadnych opłat od lokatorów.

5. O terminie odczytów podzielników użytkownicy będą powiadomieni z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności, o drugim terminie użytkownik zostanie powiadomiony indywidualnie przez pracownika firmy rozliczającej. Ewentualny trzeci odczyt zawiniony przez użytkownika jest odpłatny.

6. Całkowity koszt energii cieplnej rozliczanej dla lokali posiadających podzielniki obejmuje:

a) ewidencjonowaną księgowo sumę kosztów stałych i zmiennych potwierdzonych w fakturach dostawcy, pomniejszoną o koszt ciepła potrzebnego do podgrzania wody,

b) koszty rozliczenia.

7. Całkowity koszt zużycia ciepła dzielony jest na poszczególnych użytkowników i składa się z:

a) opłaty stałej, rozliczanej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni lokalu, obejmujące koszty przesyłu oraz mocy zamówionej,

b) koszty zmienne, wynikające z faktycznego zużycia ciepła w obiekcie (odczyt z licznika ciepła) i ceny obowiązującej w danym okresie. Rozlicza się je w proporcji jak niżej:

– 40 % rozliczane na 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, określające zużycie ciepła na ogrzanie części wspólnych budynku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie, piony i poziomy grzewcze itp.),

– 60 % koszty rozliczane proporcjonalnie do indywidualnego zużycia energii cieplnej obliczonej
wg jednostek zużycia (wskazań podzielników kosztów) z uwzględnieniem parametrów grzejników
i współczynników redukcji dotyczących położenia mieszkania w budynku.

§ 5

W budynkach, w których część mieszkań jest wyposażona w podzielniki kosztów opłatę za energię cieplną w tych mieszkaniach rozlicza się jak dla mieszkań wyposażonych w podzielniki kosztów, stosując zasady określone w § 6 ust.2 lit. b

§ 6

 1. Odczyty podzielników będą dokonywane raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego
  w terminie do 2 tygodni. Protokół z tych czynności użytkownik lokalu powinien potwierdzić podpisem. W przypadku odmowy potwierdzenia odczytów, przyjmuje się ich zgodność na podstawie protokołu osoby działającej w imieniu firmy rozliczającej. W takim przypadku, dokument ten stanowi podstawę do wykonania rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkania. Koszty odczytów dodatkowych po wyznaczonych terminach ponosi użytkownik Rozliczenie energii cieplnej powinno uwzględniać współczynniki w zależności od usytuowania mieszkania w bloku.

 2. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni Spółdzielni przyrządów lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, Spółdzielnia może :

 1. dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo

 2. obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania :

– m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo

– m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego.

§ 7

W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu (w zasobach Spółdzielni) w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, na wniosek zainteresowanych stron można dokonać odpłatnego międzyodczytu.

§ 8

W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu (poza zasoby Spółdzielni) w trakcie trwania okresu rozliczeniowego następca przejmuje wszelkie skutki rozliczeń.

§ 9

Rozliczenie zużycia energii cieplnej dokonywane będzie w jak najkrótszym terminie, nie później niż do 30 października roku rozliczeniowego.

§ 10

1.Reklamacje dotyczące wykonanych odczytów należy zgłaszać na piśmie, w terminie 14 dni od daty wykonania odczytu. Koszty reklamacji nieuzasadnionych obciążają użytkownika.

2. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez indywidualnego odbiorcę, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania ( np. pobyt za granicą ) nie jest podstawą do przedłużania terminu składania reklamacji.

3. Złożenie reklamacji nie upoważnia indywidualnego odbiorcy do wstrzymania uregulowania niedopłaty w terminie określonym w §11 regulaminu.

4. W przypadku uznania złożonej reklamacji za zasadną, lokator otrzymuje zwrot różnicy wynikającej z danej korekty.

§ 11

W przypadku wystąpienia dopłaty do wniesionych przedpłat, lokator winien ją uregulować w całości jednorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia lub uzgodnić z Zarządem sposób spłaty. Nadpłata jest zaliczana przez Spółdzielnię na poczet wpłat czynszu. Na pisemne oświadczenie o formie zwrotu nadpłaty, Spółdzielnia może zwrócić ją w terminie 30 dni od daty dostarczenia oświadczenia do Spółdzielni.

§ 12

1.Indywidualni odbiorcy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zauważonych wadach lub usterkach zamontowanych w lokalu przyrządów, służących indywidualnemu rozliczeniu kosztów energii cieplnej, tj. podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy.

2. Zabrania się indywidualnym odbiorcom dokonywania wszelkiego rodzaju samowolnych przeróbek instalacji centralnego ogrzewania i urządzeń służących indywidualnym rozliczeniom, jak demontaż grzejników, demontaż lub przemieszczanie podzielników i wodomierzy itp.

3. Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania winny być dokonywane za zgodą Spółdzielni
i zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do 15 września, celem uzupełnienia danych dla firmy rozliczeniowej.

4.Rozliczenie kosztów ogrzewania mieszkania w przypadku:

a) demontażu lub uszkodzenia urządzeń regulacyjno-pomiarowych Spółdzielnia dokona rozliczenia całego mieszkania za dany okres rozliczeniowy stosując zasady określone w § 6 ust.2 lit. b)

b) stwierdzenia śladów manipulacji przy urządzeniach pomiarowych (podzielnik, plomba) – osoba odczytująca odstępuje od odczytów dokonując stosownego zapisu na kwicie odczytowym i zawiadamia jednocześnie administrację Spółdzielni o powyższym fakcie, mieszkanie zostanie wówczas rozliczone przy zastosowaniu zasad określonych w § 6 ust.2 lit. b)

§ 13

W sytuacji braku technicznych możliwości opomiarowania grzejników, rozliczenie zużycia ciepła w tych pomieszczeniach nastąpi w oparciu o średnie zużycie ciepła w mieszkaniu.

§ 14

Przy braku odczytu nie zawinionego przez lokatora, pomieszczenia te będą rozliczane wg średniego zużycia ciepła w mieszkaniu.

§ 15

Wymiana uszkodzonych podzielników kosztów może być dokonywana wyłącznie w okresie odczytów. Po tym terminie nie będą uwzględniane w rozliczeniu zgłoszenia dotyczące uszkodzeń kapilar,
a pomieszczenia z uszkodzonymi kapilarami zostaną rozliczone wg zasad określonych w § 6 ust.2 lit. b)

§ 16

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną do rozliczeń pomiędzy użytkownikiem lokalu a Spółdzielnią.

§ 17

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu ………………..2018 r. Uchwała nr …………/2018 z mocą obowiązującą od sezonu grzewczego 2017/2018.

Sekretarz Rady Nadzorczej                                      Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej                                               Spółdzielni Mieszkaniowej

……………………………………………….                                           …………………………………………………

Theme by Anders Norén